Tryb wydawania orzeczeń

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07-09-2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

W skład zespołu orzeczniczego wchodzi: W naszej poradni posiedzenia zespołów odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godzinie 11.00. Z uzasadnionych przyczyn, termin zespołu może być zmieniony.
Zespół orzekający wydaje:
  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, oraz o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelekualnie w stopniu głębokim.
  Opinie o potrzebie wczesnego wpsomagania rozwoju dziecka , dla dzieci niepełnosprawnych, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
  Orzeczenie o potrzebie kształcenia kształcenia specjalnego z uwagi na: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci : niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera wydaje Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w Krakowie, na ul. Półkole 11.
   W celu uzyskania odpowiedniego orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rodzic zobowiązany jest złożyć do Poradni odpowiedni wniosek i dokumenty uzasadniające potrzebę kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wnioski do pobrania znajdują się w zakładce "Druki do pobrania").