Załącznik Nr 1: Wniosek o wydanie orzeczenia /opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Załącznik Nr 2: Wniosek rodziców o wydanie informacji / opinii psychologiczno pedagogicznej
Załącznik Nr 3: Zgoda rodziców lub opiekunów na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w poradni
Załącznik Nr 4: Zaświadczenie lekarskie